• Legalitzem les instal·lacions elèctriques per a locals oberts al públic, ja siguin instal·lacions noves que requereixen l'elaboració d'un projecte tècnic i un certificat de direcció i acabament d'obra que garanteixi la seva concordança amb el projecte, o be instal·lacions antigues sense documentació, d'acord amb la Instrucció 9/2012, de 5 de juliol, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'estableixen les normes d'aplicació per a la inscripció d'instal·lacions receptores d'energia elèctrica ja existents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica.


  Locals pública concurrència (comerços, oficines..)
 • Legalitzem i realitzem tots els tràmits necessaris amb la companyia subministradora per a l'alta del subministrament elèctric de la seva propietat, tant si és un particular com una empresa.

  Instal·lacions d'enllaç
 • Realitzem la gestió per a realitzar el nou subministrament elèctric de la seva propietat amb la petició del subministrament, elaboració d'un projecte tècnic i presentació de documentació a organismes oficials i empresa subministradora. Estudiem l'opció més adient en cada cas, subministrament mitjançant suports de formigó o metàl·lics, línies aèries, línies soterrades, variants, centres de transformació, etc., per tal que pugui disposar d’electricitat a la seva casa, edifici o terreny, i donem l'opció de realitzar la construcció de l'actuació.

  Línies de distribució
 • Legalitzem instal·lacions en atmosferes perilloses com puguin ser aparcaments industrials, magatzems químics, de pirotècnia, tallers mecànics y de pintura, aparcaments de vehicles, etc. Elaborem un projecte tècnic i un certificat de direcció i acabament d'obra que garanteixi la seva concordança amb el projecte.

  Locals en risc d'explosió