• Elaborem projectes de disseny, legalització i construcció - instal·lació de tot tipus de línies elèctriques de mitja i alta tensió. Estudiem l'opció més adient per a la distribució de l'energia, mitjançant suports de formigó o metàl·lics, línies aèries, línies soterrades, variants, etc. Ens encarreguem de la redacció i presentació de la documentació necessària a organismes oficials i empresa subministradora.

    Línies de mitja i alta tensió
  • Elaborem projectes de disseny, legalització i construcció - instal·lació de tot tipus de centres de transformació elèctrica. Estudiem l'opció més adient d'acord amb la potència necessària, tant si es tracta d'un centre de transformació rural com un centre ubicat en una zona urbana. Ens encarreguem de la redacció i presentació de la documentació necessària a organismes oficials i empresa subministradora.

    Estacions Transformadores