• Activitats ecònomiques innòcues

  Són aquelles activitats que per les seves característiques no produeixen molèsties significatives ni cap afectació considerable al medi ambient, la seguretat de les persones ni els béns.
  Segons la Llei 16/2015 de 21 de juliol, aquestes activitats econòmiques són les classificades en l’annex I.

 • Activitat econòmica de baix risc

  Són aquelles que per les seves característiques, poden produir alguna molèstia poc significativa o poden tenir alguna una incidència molt baixa sobre el medi ambient, la seguretat de les persones o els béns.
  Segons la Llei 16/2015, aquestes activitats econòmiques són les classificades en l’annex II.

 • Projectes de locals o espais per espectacles

  Legalitzem activitats de tot tipus d'espectacles públics o qualsevol activitat recreativa. Bars, bars musicals, restaurants, discoteques, concerts, activitats extraordinàries, etc.

 • Activitats amb règim de comunicació

  Segons la Llei 20/2009, les activitats de l'annex III són les que tenen menys incidència ambiental i, per tant, es sotmeten a un procediment més simple, segons el qual n'hi ha prou amb una comunicació a l'Ajuntament per iniciar una activitat.
  També en aquest règim hi ha activitats que han d’efectuar la consulta prèvia sobre la necessitat de sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental.

 • Activitats amb règim de llicència ambiental

  Realitzem projectes i tramitacions per a la posada en marxa d'activitats classificades a la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental d'activitats, Annex II.
  Activitats sotmeses a llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental.
  Activitats sotmeses a llicència ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre la necessitat de sotmetiment a una ad’impacte ambiental.
  Activitats sotmeses a llicència ambiental sense necessitat de sotmetre’s a cap procés d’avaluació d’impacte ambiental

 • Activitats en règim d’autorització ambiental

  L’activitat o activitats relacionades en els annexes I.1 i I.2 de la Llei 20/2009 es sotmeten a l’autorització ambiental. Aquestes activitats es subdivideixen en:
  Activitats incloses a l’annex I.1 i I.2.a, que estan sotmeses a autorització ambiental amb una declaració d’impacte ambiental.
  Activitats incloses a l’annex I.2.b, que estan sotmeses a autorització ambiental i a un procés de decisió prèvia sobre a necessitat de sotmetiment a una avaluació d’impacte ambiental.