PROPERS CANVIS RELLEVANTS EN LA FACTURA DE LA LLUM

La CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) ha aprovat la circular 3/2020, per la qual s’estableix una nova metodologia per al càlcul dels costos de l’electricitat , que estableix noves modalitats de contractació elèctrica per a tots els consumidors.

Aquesta circular estableix un nou repartiment del cost de les xarxes de transport i distribució entre els consumidors elèctrics. Aquest repartiment es realitza, com actualment, en base a la potència i energia que consumeixen, però la manera de fer-ho és molt diferent a l’actual.

La nova metodologia incrementa la recuperació dels costos de la xarxa de transport i distribució a través del terme de potència i redueix els costos de l’energia consumida, amb la finalitat de fomentar l’electrificació i desincentivar la demanda elèctrica punta.

Actualment a la factura de la llum, apareixen aquests conceptes que sumen el total del cost de la factura:

- El terme d’energia, és a dir, l’electricitat que es consumeix mensualment.
- El terme de potència, és a dir, la potència que es té contractada per poder tenir engegats tots els electrodomèstics i demés aparells i llums de casa.
- Impost sobre l’electricitat.
- Lloguer d’equips de mesura (comptador).

Per altra banda, els usuaris poden triar entre dos tipus de modalitats de contractació de l’energia elèctrica:

- Contracte amb preu regulat pel govern (PVPC)
- Contracte al lliure mercat amb preu lliure fixat per la companyia elèctrica contractada.

Què suposen aquests canvis per al consumidor domèstic

Els propers canvis suposaran que per als usuaris amb potència contractada igual o inferior a 15 kW, l’electricitat (terme d’energia) tindrà 3 preus en funció de les hores en què es consumeixi: punta (quan hi ha més demanda d’energia) pla (quan hi ha una demanda d’energia mitjana) i vall (quan hi ha menys demanda d’energia). Pel que fa a la potència (terme de potència), amb els propers canvis es podran contractar diferents potències que s’aplicaran en diferents hores del dia, de manera que es podrà contractar una potència superior només en determinades hores del dia.

- Hora punta (la més cara): de 10 a 14h. i de 18 h. a 22 h.
- Hora plana (més barata): de 8 a 10h., de 14 a 18 h. i de 22 a 24 h.
- Hora vall (la més barata): entre les 0 h. i les 8 h.

Els caps de setmana i festius, totes les hores seran “hores vall”.

Aquests canvis aplicaran tant per als clients subscrits al preu regulat (PVPC) com per als usuaris subscrits a lliure mercat.

Aquest nou sistema dificulta la contractació, però introdueix l’oportunitat d’ajustar-la a les necessitats del consumidor i poder pagar menys per la factura de la llum. Per exemple, com que a la nit (període vall) serà més barat, serà possible tenir una potència contractada més alta només en aquestes hores per a carregar el vehicle elèctric.

D’altra banda, tota la resta de consumidors (alta tensió o més de 15 kW) passaran a tenir 6 períodes, tant en el terme de potència com en el terme d’energia. En aquest cas, l’estructura serà més complexa i els preus de peatge (impost destinat a cobrir el cost de les xarxes de subministrament) seran diferents segons l’hora, el dia i el mes.

Cal tenir present que aquesta circular no especifica la metodologia de càlcul d’una altra part dels costos de la factura (càrrecs que cobreixen altres despeses del sistema elèctric). Aquesta metodologia ha de ser establerta pel govern espanyol i encara no ha estat aprovada.

Quan es produiran aquests canvis?

L’aplicació de la Circular de la CNMC que estableix aquests canvis serà efectiva quan el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Democràtic publiqui els nous càrrecs que aplicaran en la factura. Fins llavors, el sistema de facturació d’energia elèctrica seguirà sent com fins ara.