Nou Reial Decret que modifica el CTE

El Consell de Ministres ha aprovat, en la reunió del dia 20 de desembre, el Reial Decret de Modificació de el Codi Tècnic de l'Edificació, que servirà per a la millora de l'eficiència energètica dels edificis i que recull, entre altres qüestions, el nou "Document Bàsic d'Estalvi d'Energia" i la nova secció del "Document Bàsic de Salubritat" dedicada a la protecció dels edificis enfront de l'exposició a el gas radó.

Pel que fa al nou "Document Bàsic d'Estalvi d'Energia (DBHE)", aquest document s'alinea amb les recents iniciatives legislatives tant nacionals com europees encaminades a l'estalvi d'energia en els diferents sectors i el foment de les energies procedents de fonts renovables.

La modificació ve a adaptar el Codi a noves exigències que milloraran les prestacions dels edificis tant en relació a l'eficiència energètica d'aquests com en relació a la salut, el confort i la seguretat dels usuaris. El Reial decret s'ha aprovat després de ser sotmès a un intens procés d'audiència i informació pública, amb una important participació dels sectors afectats. Els edificis nous que es realitzin a partir de l'entrada en vigor del nou reglament tindran una alta eficiència energètica, cosa que, sumat a la major contribució d'energia procedent de fonts renovables, suposarà una reducció del consum d'energia primària no renovable, respecte a els actuals, de al voltant d'un 40% de mitjana.

Amb el nou document DB-HE es millorarà la qualitat de les envoltants tèrmiques dels edificis i es fomentarà l'ús de les tecnologies més eficients i sostenibles per al seu condicionament, el que permetrà assolir unes condicions adequades de confort amb la mínima despesa energètica.

El Document revisa i actualitza les exigències reglamentàries d'eficiència energètica dels edificis en compliment del que estableix la Directiva 2010/31/UE, que estableix l'obligació de realitzar aquesta revisió periòdicament. La revisió de les exigències en matèria d'estalvi d'energia i d'incorporació d'energia procedent de fonts renovables al sector de l'edificació resulta a més imprescindible per al progressiu avanç cap a una economia baixa en carboni competitiva el 2050, objectiu amb què s'ha compromès Espanya a través d'acords internacionals en les últimes cimeres de Clima.

La nova secció del "Document Bàsic de Salubritat", la secció HS6 "Protecció enfront de l'exposició al radó" és una transposició parcial de la Directiva 2013/59 / EURATOM de el Consell, de 5 de desembre de 2013, per la qual s'estableixen normes de seguretat bàsiques per a la protecció contra els perills derivats de l'exposició a radiacions ionitzants. En aquesta nova secció de el Codi s'estableix el nivell nacional de referència per a les concentracions de radó en recintes tancats i es recullen les mesures reglamentàries per limitar la penetració del radó en els edificis en funció del municipi en què s'ubiquen aquests. Amb tot això, es limita l'exposició de les persones a el gas radó, reduint així els riscos associats a la mateixa, ja que l'exposició perllongada a altes concentracions de radó és un factor de risc per al càncer de pulmó.

El Reial Decret aprovat recull a més canvis en el "Document Bàsic de Seguretat en cas d'Incendi", on s'ha realitzat una modificació en l'apartat de "Propagació exterior" per adaptar les exigències reglamentàries a la transformació que s'està experimentant en la composició de els tancaments exteriors d'edificis en els últims temps, tant per la pròpia innovació tecnològica de el sector, com per les creixents exigències de la normativa en matèria d'eficiència energètica.

Finalment, el Reial Decret aprovat realitza una actualització de les normes tècniques esmentades en els diferents Documents bàsics que conformen el Codi Tècnic de l'Edificació.