Actualització REBT

D'acord amb la Resolució de 9 de Gener de 2020, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, s'actualitza el llistat de normes de la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-02 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2022, de 2 d'Agost.

L'apartat 1 de l'article 26 de l'Reglament electrotècnic per a baixa tensió, estipula que «les instruccions tècniques complementàries poden establir l'aplicació de normes UNE o altres reconegudes internacionalment, de manera total o parcial, a fi de facilitar la adaptació a l'estat de la tècnica en cada moment. Aquesta referència s'ha de fer, per regla general, sense indicar l'any d'edició de les normes en qüestió. En la corresponent instrucció tècnica complementària es recollirà el llistat de totes les normes citades en el text de les instruccions, identificades pels seus títols i numeració, la qual inclourà l'any d'edició.

L'Associació Espanyola de Normalització (UNE) ha aprovat noves edicions de normes contingudes en el llistat de la instrucció tècnica complementària ITC-BT-02, a més d'aprovar noves normes de referència no existents en el moment de la publicació d'aquesta instrucció, d'acord amb els avanços de l'estat de la tècnica i / o les normes europees, per aquest motiu ha estat necessària l'actualització del llista en el reglament.